Licentieovereenkomst

LicentieovereenkomstLaatst Bijgewerkt: Augustus 2020

Dit is een licentieovereenkomst tussen u en williammevissen.nl, waarin uiteengezet wordt hoe u foto's, illustraties, vectoren en videoclips (individueel en collectief, “content”) kunt gebruiken waarvoor williammevissen.nl u een licentie heeft verleend. Door content te kopen en/of te downloaden van williammevissen.nl, stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst.


Algemene bepalingen

1.1 Toewijzing
Deze overeenkomst is voor u persoonlijk en mag door u niet toegewezen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van williammevissen.nl. williammevissen.nl mag deze overeenkomst zonder kennisgeving of goedkeuring, toewijzen aan een affiliate partnerbedrijf of partij die belangen overneemt, onder voorbehoud dat deze entiteit erkent gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

1.2 Toegang
Na redelijke kennisgeving gaat u ermee akkoord williammevissen.nl voorbeeldexemplaren te verstrekken van projecten of eindgebruik waarin gelicentieerde content is verwerkt, onder andere door williammevissen.nl gratis toegang te verlenen tot enige website of enig platform waarop de content is gereproduceerd en waarvoor normaal gesproken moet worden betaald of andere beperkingen gelden.

1.3 Elektronische opslag
U stemt ermee in het copyright-symbool, de naam williammevissen.nl, het identificatienummer van de content en elke andere informatie of metagegevens die in de elektronische file inhoudende de originele content kunnen zijn ingebed niet verloren te laten gaan en dat gepaste permanente veiligheidsmaatregelen worden genomen om de content te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. U mag één (1) kopie van de content maken voor back-up doeleinden.

1.4 Geldende wetgeving / recht
Op deze overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voorvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Roermond, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het arbitrageproces geschiedt in de Nederlandse taal en alle stukken dienen in het Nederlands te worden opgesteld en ingediend.

1.5 Scheidbaarheid
Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst in enig opzicht worden aangemerkt als zijnde ongeldig, strijdig met het recht of niet-afdwingbaar, dan doet dit niets af aan de geldigheid, de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Dergelijke bepalingen worden uitsluitend herzien voor zover noodzakelijk om deze afdwingbaar te maken.

1.6 Verklaring van afstand
Geen enkele handeling van enige partij mag, in de afwezigheid van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand, worden opgevat als verklaring van afstand van een recht dat uit enige in deze overeenkomst opgenomen bepaling voortvloeit.

1.7 Volledige Overeenkomst
Er mogen geen voorwaarden van deze overeenkomst worden toegevoegd of verwijderd, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door beide partijen worden geaccepteerd of tenzij deze elektronisch door williammevissen.nl worden verstrekt en door u worden geaccepteerd. In geval van inconsistenties tussen de voorwaarden in deze overeenkomst en de voorwaarden op een door u verzonden inkooporder, gelden de in deze overeenkomst uiteengezette voorwaarden.

1.8 Kennisgeving
Alle kennisgevingen die op grond van deze overeenkomst verzonden moeten worden naar williammevissen.nl, moeten per e-mail verzonden worden naar info[at]williammevissen.nl. Alle aan u geadresseerde kennisgevingen worden per e-mail verzonden naar het bij ons bekende e-mailadres.

1.9 Belastingen
U gaat akkoord met en neemt de verantwoordelijkheid voor de betaling van alle omzetbelastingen, verbruiksbelastingen, btw, ingehouden belastingen en heffingen opgelegd door een rechtsgebied als gevolg van de licentie die aan u is toegekend, of uw gebruik van de gelicentieerde content.

1.10 Rente op achterstallige facturen
Indien u een factuur niet volledig binnen de gespecificeerde termijn voldoet, kan williammevissen.nl servicekosten van 1,5% per maand, of indien wettelijk vastgesteld een lager bedrag, per maand op enig onvoldaan bedrag in rekening brengen totdat de betaling is ontvangen.

1.11 Licentieverlenende entiteit
De licentieverlenende entiteit onder deze overeenkomst: williammevissen.nl.


Licenties

2. Welk type licenties biedt williammevissen.nl u?
williammevissen.nl biedt u twee types licentiemodellen: royalty free (“RF”) en rights managed (“RM”). Royalty free betekent niet dat er geen kosten verbonden zijn aan de licentie. Royalty free betekent daarentegen dat de licentierechten één keer worden betaald en dat er vervolgens geen extra royalty's behoeven te worden betaald wanneer de content opnieuw gebruikt wordt. Royalty free content geniet een licentie voor een wereldwijd, onbeperkt, niet aan tijd gebonden gebruik. De prijs is gebaseerd op de bestandsgrootte. Rights managed content worden gelicentieerd voor specifieke gebruikstypes en de prijs is gebaseerd op factoren zoals grootte, plaatsing, gebruiksduur en geografische distributie.

2.1 Licentie voor proeflay-out: U mag gedurende 30 dagen na de downloads op aanvullende wijze content van de website van williammevissen.nl uitsluitend voor testen of proeven (proefbeelden of proeflay-out) gebruiken. Tot de aankoop van een licentie, mag de content echter niet worden gebruikt in de definitieve versie van het materiaal of in materiaal dat toegankelijk is voor het publiek. Geen andere rechten of garanties worden verleend voor proeflay-out.


3. Hoe kan ik gelicentieerde content gebruiken?
U mag gelicentieerde content op elke manier gebruiken die consistent is met de onderstaande toegekende en onbeperkte rechten (zie Beperkingen hieronder). De rechten die onderworpen zijn aan deze beperkingen en de overige voorwaarden in deze overeenkomst, die door williammevissen.nl aan u zijn toegekend, zijn:

3.1 Royalty free
Eeuwigdurend, wat inhoudt dat er geen vervaldatum of einddatum geldt voor uw rechten om de content te gebruiken. Wereldwijd, betekent content die in eender welke geografische regio kan worden gebruikt. Onbeperkt, houdt in content die u een onbeperkt aantal keer kunt gebruiken. Om het even welke en alle media, betekent content die in papieren en digitaal formaat of op een ander medium of in een ander formaat kan worden gebruikt. Niet-Exclusief, wat inhoudt dat u geen exclusieve rechten heeft om de content te gebruiken. williammevissen.nl kan dezelfde content aan andere klanten licentiëren. Indien u exclusieve rechten wilt ontvangen voor het gebruik van royalty free content, neem dan contact op met williammevissen.nl om te onderhandelen over een opkoop.

3.2 Rights managed
Beperkt tot het specifieke gebruik, het medium, de tijdsduur, de oplage, de plaatsing, de grootte van de content, en de geselecteerde regio en eventuele andere beperkingen waaraan de content onderworpen is op de website van williammevissen.nl (of mogelijk andere methodes voor content-levering) of op een orderbevestiging of factuur. Niet-Exclusief, wat betekent dat, tenzij anders aangegeven op de website, uw factuur, verkooporder of afzonderlijke overeenkomst, u geen exclusieve rechten heeft om de content te gebruiken. williammevissen.nl kan dezelfde content aan andere klanten licentiëren.

3.3 Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent “gebruiken” kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, synchroniseren, uitvoeren, weergeven, uitzenden, publiceren of er anderszins gebruik van maken. Zorg dat u de onderstaande sectie Beperkingen leest om kennis te nemen van de uitzonderingen.


4. Beperkingen.

4.1 Geen onrechtmatig gebruik
U mag content niet gebruiken op een pornografische, lasterlijke of andere onrechtmatige manier, of in schending met de toepasselijke regelgeving (inclusief voor sport content, beperkingen of introductiebrieven uitgegeven door een sportbond of overheidslichaam) of sectorcodes.

4.2 Geen commercieel gebruik van redactionele content
Tenzij aanvullende rechten zijn vermeld op de williammevissen.nl factuur of verkooporder, of zijn verleend door een afzonderlijke licentieovereenkomst, mag u content aangegeven als “redactioneel” niet gebruiken voor commerciële, promotie-, advertentie-, onderschrijvings-, reclame- of merchandisingdoeleinden. Dit type content is niet uitgegeven als model of release van een rechthebbende en is uitsluitend bedoeld voor gebeurtenissen of topics met voldoende nieuwswaarde of die het algemene belang dienen.

4.3 Geen wijziging van redactionele content
Content die aangegeven is als “redactioneel” mag worden bijgesneden (cropping) of anderszins worden bewerkt om de technische kwaliteit te verbeteren, mits de redactionele integriteit van de content niet wordt gecompromitteerd, maar u mag content niet op andere wijzen veranderen.

4.4 Geen gebruik van een op zichzelf staand bestand
U mag content nooit zodanig gebruiken dat derden het als een op zichzelf staand bestand kunnen downloaden, extraheren of herdistribueren (dat wil zeggen alleen het op zich zelf staande content bestand, los van het project of het eindgebruik).

4.5 Geen gevoelig gebruik zonder disclaimer
Indien enige content een model of eigendom omvat dat in verband met een onderwerp wordt gebruikt dat door een redelijke persoon als onflatteus of overmatig controversieel kan worden beschouwd (bijvoorbeeld seksueel overdraagbare ziektes) moet u aangeven: (1) dat de content uitsluitend ter illustratie wordt gebruikt, en (2) dat een eventuele persoon afgebeeld in de content een model is. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Stockfoto. Geposeerd door een model.” Er is geen disclaimer vereist voor content aangegeven als “redactioneel”, wanneer dit gebruikt wordt op een niet misleidende, redactionele manier.

4.6 Geen valse voorstelling van auteurschap geven
U mag geen valse voorstelling geven dat u de originele maker bent van een werk dat hoofdzakelijk bestaat uit gelicentieerde content. U kunt bijvoorbeeld geen kunstwerk creëren dat uitsluitend gebaseerd is op gelicentieerde content en beweren dat u de auteur bent.

4.7 Collectiespecifieke beperkingen
Wanneer u content licentieert uit de volgende collecties, klikt u hier voor de extra beperkingen: Digital Globe; BBC Motion Gallery; NBA; TVNZ.

Beperkingen - tenzij een extra licentie is gekocht.
Het volgende is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van williammevissen.nl en betaling voor een extra licentierecht:

4.8 Geen “on demand” producten
Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content gebruiken verband houdend met “on demand” producten (zoals producten waarin een gelicentieerde afbeelding is geselecteerd door een derde voor aanpassing op een dergelijk product op basis van gemaakt-op-bestelling), waaronder, zonder beperking, ansichtkaarten, mokken, T-shirts, kalenders, posters, screensavers of wallpapers op mobiele telefoons of soortgelijke items (dit is inclusief de verkoop van producten door middel van op maat ontworpen websites, evenals sites zoals zazzle.com en cafepress.com).

4.9 Geen elektronische sjablonen
Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content gebruiken in elektronische of digitale sjablonen bedoeld voor wederverkoop of andere distributie (bijvoorbeeld websitesjablonen, sjablonen voor visitekaartjes, sjablonen voor elektronische wenskaarten, en sjablonen voor brochure-ontwerp).

4.10 Geen gebruik in het handelsmerk of logo
Tenzij u een gepersonaliseerde licentie koopt, mag u geen content (geheel of gedeeltelijk) gebruiken dat als het distinctieve of onderscheidende kenmerk deel uitmaakt van een handelsmerk, ontwerpmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, dienstenmerk of logo. Verder heeft u niet het recht om (in enig rechtsgebied) dergelijke content (geheel of gedeeltelijk) te registreren als handelsmerk of te steunen op dergelijke registraties, eerder gebruik en/of opgebouwde goodwill om te voorkomen dat derden de content gebruiken of enige soortgelijke content (inclusief door ons, onze klanten of de copyrighteigenaar van dergelijke content).

4.11 Geen gebruik van machine learning, AI of biometrische technologie
Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door williammevissen.nl, mag u geen content (inclusief onderschriftinformatie, trefwoorden of andere metadata behorende bij content) gebruiken ten behoeve van machine learning en/of kunstmatige intelligentie, of voor technologieën ontworpen of bestemd voor de identificatie van natuurlijke personen. Bovendien verklaart of garandeert williammevissen.nl niet dat toestemming is verkregen voor dergelijk gebruik met betrekking tot model release content.

4.12 Geen metadata-exploitatie
Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door williammevissen.nl, mag u de onderschriftinformatie, trefwoorden, bijbehorende tekst of andere metadata behorende bij content niet los van de content gebruiken, of derden toestaan om toegang te krijgen tot dergelijke content of dergelijke aan content gerelateerde informatie te gebruiken.


5. Wie kan behalve mij gebruikmaken van de gelicentieerde content?
De aan u verleende rechten zijn niet-overdraagbaar en komen niet in aanmerking voor een sublicentie, dat wil zeggen dat u ze niet kunt overdragen aan of daarop een sublicentie kunt verlenen aan een derde. Er zijn twee uitzonderingen:

5.1 Werkgever of klant
Bij aankoop voor rekening van uw werkgever of klant, kan uw werkgever of klant de content gebruiken. In dat geval verklaart en garandeert u dat u volledig bevoegd bent om uw werkgever of klant te binden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Wanneer u niet deze bevoegdheid bezit, heeft uw werkgever of klant niet het recht de content te gebruiken. De aangekochte rechten behoren uitsluitend aan u of uw werkgever/klant toe, afhankelijk van de naam die voor de aankoop vermeld is als de " Licentiehouder". Met andere woorden wanneer u een royalty free afbeelding koopt, heeft slechts één van u beiden (en niet beiden) het recht om die afbeelding voor meerdere projecten herhaaldelijk te gebruiken.

5.1.1 Deel- en opslagbeperkingen voor RF content
Houd er rekening mee dat er deel- en opslagbeperkingen gelden voor royalty free content. Maximaal 10 personen (in totaal, niet op een bepaald moment) mogen een contentitem gebruiken en alle personen moeten tot dezelfde juridische entiteit behoren, maar u kunt RF content beschikbaar stellen voor weergave door enige van uw medewerkers, klanten en subcontractanten. Er zijn geen beperkingen aan waar elk individu de content mag opslaan. Het onbewerkte bestand van de content mag niet aan anderen dan subcontractanten buiten uw organisatie worden verstrekt. Wanneer u content nodig heeft voor meer dan 10 gebruikers, neemt u contact op met williammevissen.nl voor de aankoop van rechten voor extra gebruikers. Als u content downloadt onder een overeengekomen oplossing (d.w.z. premium access) zullen, tenzij al uw rechten zijn verlengd voorafgaand aan het einde van uw looptijd, al uw deelrechten worden beëindigd aan het einde van uw looptijd en alle content moet van uw gedeelde server, digitale contentmanagementsysteem of ander opslagsysteem worden verwijderd en mag alleen worden opgeslagen op afzonderlijke apparaten.

5.1.2 Geen seat/gebruikersbeperkingen voor UltraPacks
Bij aankoop van een UltraPack, zijn geen deel- en opslagbeperkingen van toepassing en kan een onbeperkt aantal gebruikers binnen dezelfde wettelijke entiteit gelicentieerde content gebruiken.

5.2 Subcontractanten
U kunt subcontractanten (bijvoorbeeld uw drukker of postbedrijf) of distributeurs toestemming geven content te gebruiken in productie- of distributieprocessen verband houdend met uw finale project of gebruik. Deze subcontractanten en distributeurs moeten instemmen gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en mogen de content niet voor andere doeleinden gebruiken.


6. Gebruikersaccounts
U bent verantwoordelijk alle activiteiten voor elke gebruikersaccount te traceren, en u gaat ermee akkoord: (a) alle wachtwoorden en gebruikersnamen veilig te stellen; (b) williammevissen.nl onmiddellijk te informeren van ongeoorloofd gebruik of elke andere inbreuk op veiligheid; en (c) de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor activiteiten op elke gebruikersaccount. williammevissen.nl behoudt zich het recht voor toezicht te houden op downloads en gebruikersactiviteiten om zeker te zijn dat de voorwaarden van deze overeenkomst worden nageleefd. Wanneer williammevissen.nl vaststelt dat u deze of andere voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden, kan zij u de toegang ontzeggen tot uw account en gebruik maken van andere rechtsmiddelen.


7. Intellectuele-eigendomsrechten

7.1 Wie is eigenaar van de content?
De volledige gelicentieerde content is eigendom van williammevissen.nl of haar content-leveranciers. Alle niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst verleende rechten zijn voorbehouden aan williammevissen.nl en de content-leveranciers. U kunt geen enkel recht doen gelden op inkomsten van een rechtenbeheerder, socialmediawebsite, contentdeelplatform of enige andere derde, ten aanzien van het fotokopiëren, digitaal kopiëren, delen, verdelen of ander, secundair gebruik van de gelicentieerde content.

7.2 Toewijzing

7.2.1 Heb ik een fotocredit nodig?
U heeft geen fotocredit nodig voor commercieel gebruik, maar wanneer u de content gebruikt voor redactionele doeleinden, moet u een credit naast de content of in de productiecredits plaatsen. De credit moet op de volgende wijze worden weergegeven, of zoals vermeld in het onderschrift bij de content op de website van williammevissen.nl: “[Naam van de fotograaf]/[Naam van de collectie] via williammevissen.nl”

7.2.2 Heb ik een videocredit nodig? Indien gelicentieerde content wordt gebruikt in een audio-/visuele productie waarin credits aan andere leveranciers van gelicentieerd materiaal worden verleend, moet u een credit in vergelijkbare grootte en plaatsing opnemen. De credit moet op de volgende wijze worden weergegeven, of zoals vermeld in het onderschrift bij de content op de website van williammevissen.nl: “[Video] [Beeldmateriaal] geleverd door [Naam van de artiest]/[Naam van de collectie] via williammevissen.nl”

7.3 Kan ik de naam of het logo van williammevissen.nl of de naam en logo's van haar content-leveranciers gebruiken? U kunt de naam van williammevissen.nl en/of haar content-leveranciers gebruiken wanneer dit nodig is voor toewijzing, maar u mag hun namen, logo's of handelsmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken.


8. Kosten en verlenging
Als bij afloop van de looptijd uw abonnement is ingesteld op AUTOMATISCH VERLENGEN, gaat u akkoord met betaling, of machtigt u williammevissen.nl tot het in rekening te brengen van de desbetreffende abonnementskosten tegen het dan geldende tarief, met belastingen, volgens de bij ons vastgelegde betaalmethode. U kunt uw voorkeur voor automatisch verlengen wijzigen in uw williammevissen.nl-account. U kunt uw abonnement alleen opzeggen op de manier zoals omschreven in paragraaf 8(b). williammevissen.nl is gerechtigd uw abonnement zonder voorafgaand bericht te deactiveren wanneer williammevissen.nl niet in staat is een transactie te voltooien met de door u opgegeven betaalmethode.


9. Beëindiging / Annulering / Intrekking

9.1 Beëindiging
williammevissen.nl kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen wanneer u één van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst met williammevissen.nl schendt. In dit geval moet u onmiddellijk het gebruik van de content beëindigen; eventuele kopieën wissen of vernietigen; en, wanneer vereist, williammevissen.nl schriftelijk informeren dat u heeft beantwoord aan deze eisen.

9.1.1 Beëindiging sociale media
Wanneer u de content gebruikt op een sociale-mediaplatform of op enige andere website van een derde partij en het platform of de website maakt gebruik (of kondigt aan dat het van plan is gebruik te maken) van de content voor eigen doeleinden of op een wijze die in strijd is met deze overeenkomst, worden de rechten die verleend zijn voor dit gebruik onmiddellijk ingetrokken en gaat u in dat geval, op verzoek van williammevissen.nl ermee akkoord, alle content op dit platform of deze website te verwijderen.

9.2 Terugbetalingen / Annulering
Alle verzoeken voor terugbetaling/annuleringen moeten schriftelijk gedaan worden of met behulp van de annuleringsfunctie op de website van williammevissen.nl. Mits het verzoek is ingediend binnen 30 dagen en de gelicentieerde content niet is gebruikt, kan williammevissen.nl de betreffende order annuleren en overgaan tot de volledige terugbetaling van uw account of creditcard. Er worden geen creditnota's of terugbetalingen gedaan, wanneer verzoeken tot annulering later dan 30 dagen na ontvangst van de content ontvangen worden. Kosten voor research, laboratoria, service of abonnementen komen evenmin in aanmerking voor terugbetaling. In geval van annulering worden uw rechten om de content te gebruiken beëindigd en moet u eventuele kopieën van de content verwijderen of vernietigen.

9.3 Intrekking van de content
williammevissen.nl is bevoegd naar eigen goeddunken het licentiëren van elk contentitem te allen tijde te beëindigen. Na kennisgeving van williammevissen.nl, of na uw kennisname dat enige content mogelijk onderhevig is aan een vordering op grond van schending van rechten van derden, waarvoor williammevissen.nl aansprakelijk kan zijn, kan williammevissen.nl eisen dat u onmiddellijk en op eigen kosten: het gebruik van de content beëindigt, eventuele kopieën wist of vernietigt; en ervoor zorgt dat uw klanten, distributeurs en/of werkgever hetzelfde doen. williammevissen.nl levert u zonder aanvullende kosten vervangende content (vastgesteld naar eigen redelijk commercieel goeddunken van williammevissen.nl), onderworpen aan de overige voorwaarden van deze overeenkomst.


10. Verklaringen en garanties
williammevissen.nl biedt de volgende verklaringen en garanties:

10.1 Garantie van niet-inbreuk
Voor alle gelicentieerde content (met uitsluiting van content aangegeven als “alleen toegang”), garandeert williammevissen.nl dat uw gebruik van deze content in overeenstemming met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door williammevissen.nl (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen) geen inbreuk maakt op eventuele copyright of morele rechten van de eigenaar/maker van de content.

10.2 Extra garanties voor bepaalde content

10.2.1 RF
Voor royalty free gelicentieerde content (met uitsluiting van content aangegeven als “redactioneel”), garandeert williammevissen.nl dat uw gebruik van deze content in overeenstemming met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door williammevissen.nl (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen) geen inbreuk is op eventuele handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten en geen schending is van het recht op privacy of de bescherming van persoonsgegevens.

10.2.2 RM
Voor rights managed gelicentieerde content, met betrekking waartoe williammevissen.nl specifiek aangeeft dat een model en/of release van rechthebbende is ontvangen, garandeert williammevissen.nl dat uw gebruik van deze content in overeenstemming met deze overeenkomst en in de vorm verstrekt door williammevissen.nl (dat is exclusief eventuele door u aangebrachte aanpassingen, overlays of nieuwe toewijzingen), wanneer een release van rechthebbende is ontvangen, dat er geen sprake is van inbreuk op eventuele handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten en/of, wanneer een model release is ontvangen, er geen sprake is van schending van het recht op privacy of de bescherming van persoonsgegevens.

10.3 Uitsluiting van garantie
Tenzij eerdere specifieke garanties, verleent williammevissen.nl geen rechten en wordt geen garantie gegeven op het gebruik van namen, personen, handelsmerken, vormgeving, logo's, geregistreerde/ongeregistreerde audio of audio waarop copyright rust, ontwerpen of kunst-/bouwwerken weergegeven in enige content. In deze gevallen bent u uitsluitend verantwoordelijk voor de vaststelling of (een) release(s) is/zijn vereist in verband met uw beoogd gebruik van de gelicentieerde content en bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze release(s). U onderkent dat er doorgaans geen release wordt verkregen voor content dat is aangemerkt als “redactioneel” en dat enkele rechtsgebieden wettelijke bescherming bieden voor het gebruik van een afbeelding of gelijkenis van een persoon of eigendom voor commerciële doeleinden indien hiervoor geen release is verleend. U bent alleen verantwoordelijk voor de betaling van bedragen die door uw gebruik van de gelicentieerde content uit hoofde van enige van toepassing zijnde collectief onderhandelde overeenkomst en de naleving van eventuele andere voorwaarden van collectief onderhandelde overeenkomsten, verschuldigd kunnen zijn.

10.4 Disclaimer bijschrift / metagegevens
Hoewel williammevissen.nl alle redelijke inspanningen heeft gedaan voor de categorisering, het trefwoord, het bijschrift en de titel van de content, kan williammevissen.nl niet de nauwkeurigheid van deze informatie of de metagegevens in de content garanderen.

10.5 Geen andere garanties
Tenzij anders vermeld in bovenstaand artikel, wordt de content geleverd “as is”, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde, hetzij expliciet of impliciet, waaronder, zonder beperking, impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel. williammevissen.nl legt geen verklaringen af en geeft geen garantie dat de content of haar websites beantwoordt aan uw eisen, noch dat gebruik van de content of websites ononderbroken en foutloos verloopt.


11. Schadeloosstelling / beperkte aansprakelijkheid

11.1 Schadeloosstelling van williammevissen.nl door u
U stemt in williammevissen.nl, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen,gelieerde vennootschappen partners en content-leveranciers en elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren en medewerkers te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke externe juridische kosten) voortvloeiende uit of verband houdend met (i) het gebruik van enige content buiten het toepassingsgebied van deze overeenkomst; (ii) elke schending of vermeende schending door uw toedoen (of door iemand die namens u optreedt) van één van de voorwaarden van deze of een andere overeenkomst gesloten met williammevissen.nl; en (iii) uw verzuim om de eventuele vereiste release voor uw gebruik van de content te verkrijgen.

11.2 Schadeloosstelling van u door williammevissen.nl
Mits u deze of enige andere overeenkomst gesloten met williammevissen.nl niet hebt geschonden, erkent williammevissen.nl, als uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor enige schending van de hierboven in artikel 9 uiteengezette garanties, onderworpen aan de voorwaarden van dit artikel 10, u en uw moedermaatschappij, dochterondernemingen en affiliate partners en elk van hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren en medewerkers te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheden en (on)kosten (inclusief redelijke externe juridische kosten) voortvloeiende uit of verband houdend met elke schending of vermeende schending door williammevissen.nl van haar garanties in het hierboven vermelde artikel 9. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien schade, kosten of verliezen voortvloeien uit of het gevolg zijn van door u aangebrachte wijzigingen in de content of de omstandigheden waarin u de content hebt gebruikt. Deze vrijwaring is evenmin van toepassing wanneer u gebruik blijft maken van content nadat u door williammevissen.nl bent geïnformeerd of kennis heeft gehad van het feit dat de content voorwerp is van een vordering betreffende inbreuk op het recht van een derde.

11.3 Vrijwaring
De partij die vrijwaring vordert moet de wederpartij onmiddellijk schriftelijk van deze vordering op de hoogte brengen. De vrijwarende partij (de partij die de kosten betaalt) heeft het recht de behandeling en schikking van of het verweer tegen enige vordering of geschil over te nemen. De gevrijwaarde partij (de partij die niet de kosten betaalt) moet samenwerken op een door de vrijwarende partij redelijk vereiste wijze. De vrijwarende partij is niet aansprakelijk voor juridische kosten en overige kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan het op de hoogte brengen door de wederpartij onder deze overeenkomst, van de vordering waarvoor een beroep op vrijwaring wordt gedaan.

11.4 Beperkte aansprakelijkheid
williammevissen.nl ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON VOOR ENIGE GEDERFDE WINST, PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ENIGE VERGELIJKBARE SOORTEN SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN, ZELFS ALS williammevissen.nl OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OF VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN.